Loading color scheme

És el primer "col·le" de la Congregació de les Germanes de la Consolació. Educant a Tortosa des del 1851-.

Centre religiós concertat per la Generalitat de Catalunya excepte la Llar d'Infants.

Slide
ReproducirPlay
SOM ACOLLIDORS, FAMILIARS I PROPERS
FEM PERSONES COMPETENTS, AUTÒNOMES AMB HABILITATS SOCIALS I PARTICIPATIVES
VALORS HUMANO-CRISTIANS
Tracte personalitzat
Innovació educativa
Plurilingüisme
Atenció a la diversitat
Acompanyament i proximitat
Treball cooperatiu
Ecoconsolació
L’ALUMNE PROTAGONISTA DEL SEU APRENENTATGE
EDUCACIÓ EN VALORS

LA LLAR D’INFANTS “LES CUCAFERES” (1r cicle d’educació infantil)

La nostra llar d’infants és un espai actiu, viu on el treball manipulatiu, l’experimentació i el joc tenen un paper fonamental. L’infant és el protagonista dels processos d’ensenyament-aprenentatge conjuntament amb els seus iguals i l’acompanyament de les educadores.

En aquesta etapa educativa, el treball de l’assoliment d’hàbits i autonomia esdevé molt important per al desenvolupament personal i benestar dels infants.

 

Realitzem projectes conjunts que neixen a partir dels coneixements previs i interessos dels alumnes i que, mitjançant converses, dubtes, hipòtesis, debats, etc van creixent i evolucionant fins arribar a un resultat final en el qual s’han resolt dubtes i s’han adquirit nous continguts.

El projecte va sent guiat per les educadores amb l’objectiu de ser un projecte global en el qual es treballen continguts referents a la descoberta d’un mateix, de l’entorn i el llenguatge oral. A més a més, el projecte es complementa amb sortides locals i visites de familiars i/o experts.

Dos matins a la setmana es treballarà en un d’aquests ambients: ambient de la llum, del bosc, aula exterior i joc simbòlic. A cada ambient hi trobem diferents tipus de material organitzats amb un objectiu d’aprenentatge concret. Els alumnes, de manera autònoma, amb l’acompanyament dels mestres i reforços, aprenen de manera lúdica i natural.

L’hort escolar s’inclou en l’espai de l’aula exterior i té com a objectius principals l’assoliment d’hàbits i actituds saludables i sostenibles com la cura de les flors, verdures i hortalisses que es planten, així com la cura de l’espai i els estris de l’hort.

L’hort també és un recurs que permet treballar la descoberta de l’entorn mitjançant l’observació i seguiment del cicle biològic del que s’ha plantat.


 

EL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

El segon cicle d’educació infantil es caracteritza per una metodologia activa i vivencial, en la que el treball manipulatiu, l’experimentació i el joc tenen un paper fonamental. L’infant és el protagonista dels processos d’ensenyament-aprenentatge conjuntament amb els seus iguals i l’acompanyament de la mestra.

 

Realitzem projectes conjunts que neixen a partir dels coneixements previs i interessos dels alumnes i que, mitjançant converses, dubtes, hipòtesis, debats, etc van creixent i evolucionant fins arribar a un resultat final en el qual s’han resolt dubtes i s’han adquirit nous continguts.

El projecte va sent guiat per la mestra amb l’objectiu de ser un projecte global en el qual es treballen continguts referents a totes les àrees d’aprenentatge. A més a més, el projecte es complementa amb sortides locals i visites de familiars i/o experts.

Dos matins a la setmana 4 grups internivell es distribueixen als següents ambients: ambient de la llum, del bosc, aula exterior i joc simbòlic. A cada ambient hi trobem diferents tipus de material organitzats amb un objectiu d’aprenentatge concret. Els alumnes, de manera autònoma, amb l’acompanyament dels mestres i reforços, aprenen de manera lúdica i natural.

L’hort escolar s’inclou en l’espai de l’aula exterior i té com a objectius principals l’assoliment d’hàbits i actituds saludables i sostenibles com la cura de les flors, verdures i hortalisses que es planten, així com la cura de l’espai i els estris de l’hort.

L’hort també és un recurs que permet treballar la descoberta de l’entorn mitjançant l’observació i seguiment del cicle biològic del que s’ha plantat, en el qual també s’incorporen activitats matemàtiques i de lectoescriptura com, per exemple, seguir el creixement d’una planta i l’elaboració de cartell amb els noms del que han plantat.

Les matemàtiques es treballen amb el projecte Axioma, l’objectiu del qual és que els alumnes desenvolupin un pensament crític, amb un bon nivell de raonament i que siguin capaços de relacionar coneixements i de fer de l’assaig-error una manera d’avançar.

Aquesta metodologia es basa en la manipulació de diversos materials que ens proporciona l’editorial, materials reciclats o d’altres creats per les mestres de l’etapa. Seguint una metodologia constructivista, es pretén que els alumnes siguin capaços d’aplicar conceptes per resoldre problemes en la vida quotidiana. Amb aquests materials, els alumnes aprenen autònomament tot jugant, descobrint, experimentant i resolent problemes i hipòtesis amb creativitat i llibertat per decidir.

Amb aquesta metodologia, les mestres guien l’aprenentatge fomentant l’observació, la formulació de preguntes, l’elaboració de prediccions, l’experimentació, la verbalització i l’obtenció de respostes i/o resultats contrastant i comprovant hipòtesis.

Dintre del projecte Matemàtic Axioma utilitzem la robòtica com a recurs metodològic per desenvolupar l’estructuració del pensament lògic i computacional. Aquest recurs permet treballar continguts curriculars a partir del joc i l’experimentació.

El mestre/a és l’encarregat de plantejar un repte i l’alumne ha de pensar quin procediment seguirà per arribar a la resposta, per tant, ha de planificar quines ordres donarà al robot per tal que arribi a l’objecte desitjat. Aquest robot, executarà les odres, per tal de comprovar si són correctes o si cal plantejar-ne de noves. D’aquesta manera, s’està treballant l’orientació espacial, la lateralitat, el pensament lògic, la programació...

L'etapa de l'educació primària transcorre dins la franja d’edat dels 6 als 12 anys.

Durant aquest temps el col·legi vetlla i acompanya a tot l’alumnat en el seu desenvolupament personal, emocional i social. Volem que els nostres alumnes creixin sent persones autònomes i competents capaces de respondre qualsevol repte que els plantegi la vida.

LES NOSTRES LÍNIES METODOLÒGIQUES

El centre aposta per les noves metodologies que ens asseguren el treball competencial de l’alumne com a individu i també com a membre actiu d’una societat cada cop més diversa i canviant. Les metodologies que ens van com l’anell al dit són:

● L’aprenentatge per projectes

● Treball cooperatiu

● La rúbrica d’autoavaluació i coavaluació

Amb l’aprenentatge cooperatiu com a base, el centre aposta per una innovació educativa constant, que situa l’alumnat al centre de l’aprenentatge per tal de potenciar les seves competències.

Afavorim el reciclatge i la reutilització de materials,  el contacte amb la natura i espais verds, així com l’alimentació saludable i el consum de fruita.

Som un centre proper i implicat amb la vida social i cultural propera. Participem activament en les activitats que es promouen al municipi.

L’avaluació és contínua i valora el progrés constant de l’alumne en els diferents àmbit educatius.


Ser capaç d’entendre allò que llegeixes, saber com llegir per aprendre i gaudir de la lectura són pilars importants per al desenvolupament integral d’una persona. El pla lingüístic del centre inclou totes les mesures i indicadors necessaris per assolir els tres objectius:

● PACBAL (Prova d’avaluació dels components bàsics de la lectura) Seguiment l’aprenentatge inicial de la lectura.

● Velocitat lectora

● Proves ACL (Avaluació de la comprensió lectora)

● 30 minuts diaris de lectura

● Lectura expressiva (Lectura en veu alta)

● Apadrinament lector

● Biblioteca escolar

Tot el que deriva de la lectura alimenta l’esperit crític dels nostres alumnes.

Al col·legi aprenem a veure el món i moure’ns per ell des de la vessant matemàtica.

Els nostres alumnes gaudeixen de les matemàtiques i adquireixen una visió significativa de les mateixes. Treballem:

● Les matemàtiques de manera manipulativa.

● La resolució de problemes reals

● La lògica matemàtica

Participació amb excel·lents resultats en proves d’àmbit català (Cangur i Fem Matemàtiques)

Com a escola multilingüe que som, els nostre alumnes creixen des de ben petits (Llar d’infants) escoltant, entenent allò escoltat, llegint, escrivint i parlant la llengua anglesa.

Per assolir aquest objectiu el centre i més concretament l’etapa de primària ofereix:

● Matèries curriculars i complementàries en anglès:

o Assignatura d’anglès (2 ½ hores setmanals)

o Complementària - Preparació Cambridge: Starters, movers i flyers ( 2 hores setmanals)

o Complementària - Expressió corporal (1h setmanal)

● Exàmens oficials de Cambridge: El col·legi prepara i ofereix la possibilitat al nostre alumnat d’examinar-se a les proves de Cambridge en el nostre centre i obtenir la titulació oficial.  

● Immersions lingüístiques:

o English Week

o Immersió en cases de colònies (C. Superior)

Ampliem l’oferta curricular obligatòria amb una hora més. Una oportunitat per als nostres alumnes de seguir potenciant diferents competències:

Educació Primària      

1r

2n

3r

4t

Informàtica

X

X

X

X

X

X

Expressió corporal (Anglès)

X

X

X

X

 

 

Starting

X

X

 

 

 

 

Moving

 

 

X

X

 

 

Flying

 

 

 

 

X

X

Taller de premsa

X

X

X

X

X

X

Guitarra

 

 

 

 

X

 

Teatre

 

 

 

 

 

X

Cant coral

 

 

X

X

X

X

 

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria transcorre dins la franja d’edat dels 12 als 16 anys.

Durant aquest temps preparem als nostres alumnes per seguir estudis post obligatoris i/o per entrar al món laboral fent que tinguin totes les competències assolides per a què puguin afrontar la seva vida adulta, a la vegada que aprofundim amb els valors humans i cristians i tenir uns bons ciutadans i ciutadanes per al futur.

- Una àmplia experiència docent. Comptem amb un equip docent estable que permet acompanyar l’alumnat des del començament de l’ESO fins al final.

- Tutorització tant dels nostres alumnes com de les seves famílies durant tota l’etapa. Concebem l’educació com un triangle entre Família – Alumne – Escola i pensem que la comunicació entre les tres ha de ser molt estreta.

- Som acollidors, propers i familiars.

- Coordinació directa en l’equip docent de primària en el pas entre Primària i Secundària.

- Bons resultats al finalitzar l’etapa d’ESO. Els nostres alumnes finalitzen l’estada al nostre centre sent persones competents, autònomes, en habilitats socials i participatives.

- Orientació acadèmica i professional individualitzada.

- Horari compactat als matins de 8h a 15h.

· Utilitzant una metodologia activa posem el nostre alumnat al centre del seu aprenentatge, aconseguint així, que la seva motivació per aprendre sigui cada cop més alta.

· Busquem la contextualització de tot allò que aprenen els nostres alumnes estimulant la seva creativitat per tal d’aconseguir que siguin persones resolutives i competents en el futur.

· Creiem en els nostres alumnes i en les seves capacitats i habilitats traient el millor de cadascú d’ells des del punt de vista de les intel·ligències múltiples.

· Reforcem les seves habilitats socials.

· Defensem la inclusió i els valors com el respecte, la cooperació, l’acceptació, ...

Completem l'aprenentatge de continguts a l'aula amb activitats a partir de l'experiència, projectes, problemes basats en situacions reals, sortides culturals, tot fomentant la inclusió i la cohesió de grup.

Som centre preparador d'exàmens oficials de Cambridge. A part de les hores d'Anglès curricular oferim:

- Use of English (Preparació per als exàmens oficials de Cambridge)

- Anglès oral

- Alemany

Entenem la lectura com una part essencial del coneixement i del desenvolupament integral personal. El nostre horari inclou 30 minuts diaris de lectura i d'escriptura, per desenvolupar el gust per la lectura i les dimensions de l'àmbit lingüístic.

Atenem les necessitats educatives individuals al llarg de tota l'etapa. A 4t d'ESO tenim 1 hora setmanal exclusiva d'Orientació Acadèmica i Professional on atenem els alumnes i les seves famílies de manera individualitzada i grupal.

Els nostres alumnes de 3r d’ESO participen al projecte del Servei Comunitari en el que a través de diferents convenis, aporten unes hores del seu temps en ajudar a diferents associacions que ho necessiten, completant així la seva formació veient quina és la realitat que tenen al seu entorn i valorant com ells poden fer alguna cosa per ajudar a canviar-la.


· Completem la formació del nostre alumnat en la participació en concursos externs del centre de matemàtiques i de llengües.

· Oferim sortides culturals  per completar la formació vivencial dels nostres alumnes.

· Reforcem els valors del carisma Consolació: jornades de voluntariat

· Donem molta importància a crear un bon clima i cohesió de grup: activitats lúdiques, convivències, ...

La nostra oferta de les matèries optatives té com a finalitat tant el reforç com l’ampliació, segons les necessitats individuals, vers les competències transversals i les llengües estrangeres als cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO.

1r, 2n i 3r -> alemany i anglès oral

4t -> alemany i orientació acadèmica i professional

 

 

El cicle formatiu de Formació Professional de Cures Auxiliars d’Infermeria té una durada d’un curs acadèmic i prepara l’estudiant per obtenir la titulació de tècnic mitjà en Cures Auxiliars d’Infermeria.

En aquest cicle aprendràs a realitzar cures auxiliars així com a actuar sobre les condicions sanitàries de l’entorn, com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris.

- Una preparació professional i en valors excel·lent per entrar al món laboral. Els nostres alumnes acaben el Cicle i estan preparats per començar a treballar en qualsevol centre sanitari amb totes les garanties.

- L’equip docent compta amb una llarga experiència i el centre porta més de 30 anys  formant professionals d’aquesta especialitat.

- Tracte directe, continuo i proper amb els nostres alumnes.

- Ens ajustem a la realitat de cada alumne i els acompanyem durant la seva formació.

- Tenim un servei d’orientació acadèmica i professional individualitzada per a poder guiar el futur dels nostres alumnes.

- Horari compactat als matins de 8h a 15h.

El cicle està format per 13 crèdits:

- Crèdit 1: Operacions administratives i documentació sanitària

- Crèdit 2: L’ésser humà davant la malaltia

- Crèdit 3: Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment.

- Crèdit 4: Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l’ésser humà.

- Crèdit 5: Primers auxilis

- Crèdit 6: Higiene del medi hospitalari i neteja del material

- Crèdit 7: Recolzament psicològic al pacient/client.

- Crèdit 8: Educació per a la salut.

- Crèdit 9: Tècniques d’ajuda odontológica/estomatológica.

- Crèdit 10: Relacions en l’equip de treball.

- Crèdit 11: Formació i orientació laboral

- Crèdit 12: Formació en centres de treball

- Crèdit 13: Treball de síntesi